Wij hanteren de volgende regels het hosten van uw website:

Alle services mogen alleen voor rechtsgeldige doeleinden gebruikt worden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Dit geld voor, en is niet gelimiteerd tot: copyrighted materiaal, materiaal dat wij als bedreigend, obsceen, of eisend van anderen zien, of materiaal beschermd door een handelsmerk. De aanvrager komt hierbij overeen dat geen enkele schade geleden door de aanvrager of een derde partij, valt te verhalen op EasyMAC & PC.

NB: Pornografie en sex-gerelateerd materiaal is verboden op onze servers. Dit geldt zowel voor sites met sexuele inhoud als voor sites die naar adult content elders verwijzen.

Tevens zijn sites die illegale activiteiten promoten of inhoud bevatten die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen ten strengste verboden. Links naar zulk materiaal is ook niet toegestaan.

Sites die Bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

- Pirated software
- Hacker programma's of archieven
- Warez sites
- Adult sites
- MP3
- Meer dan 20% van webruimte als downloads.

EasyMAC behoudt zich te allen tijde het recht voor tot afsluiting over te gaan.

Traffic Regels:
Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen sites zijn de volgende uitgesloten van vrij dataverkeer:

- Sub hosting
- Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven ·
- Mirror sites ·
- Distributie punten ·
- Elke site met als primair doel file distributie ·


Voor alle overige sites hanteren wij een Fair use policy.

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen te gebruiken voor personen direct verbonden met de website.

Alle services waarvan gebruikt gemaakt wordt zijn verwerkt in de webruimte, uitzondering hierop vormen de logfiles.

Ieder account heeft zijn eigen cgi-bin. U bent vrij in Uw keuze welke CGI scripts te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.

Chat Rooms:
Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren. Deze hebben vaak de eigenschap een systeem te zwaar te beïnvloeden.

IRC:
IRC of IRC bots niet toegestaan op onze servers.

Email:
Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het (door de gebruiker opzettelijke) aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen. Zij die deze regels overtreden kunnen een boete van €-EURO 125,- per incident verwachten na afsluiting van hun account. We reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

Server misbruik:
Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.

Ten slotte behouden wij ons het recht voor te beslissen wat deze voorwaarden overtreedt. Elke vorm van overtreding beëindigt de account zonder vergoedingen van enige aard.

Het gegenereerde dataverkeer en eventuele kosten gemaakt bij of door een overtreding zullen op de overtreder verhaald worden. Voor het dataverkeer zal in deze gevallen minimaal €-EURO 0.02 p/Mb berekend worden.


Schadeloosstelling:
Easymac is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van EasyMAC jegens de klant. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, EasyMAC is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is EasyMAC gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

De Abonnee vrijwaart EasyMAC hierbij voor alle aansprakelijkheid.

Weigering van Service:
Wij reserveren ons het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten